Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | brunette porno
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

bayan seks cd

2011-Dec-28 - grup seks

Uykusuzluk probleminiz acilerotikshop.net adamssexshop.com var m?? Uyku probleminizi gidermek istiyor musunuz? Sizler de saatlerce uyuyup uyku problemi ya?amamay? arzu ediyor musunuz? O zaman sizler i?in bir tavsiyeyi nakletmi? olaca??z. Bilim insanlar?n?n yapt??? ara?t?rmalara g?re cinsel birliktelik kad?n ve erkekler i?in de b?y?k biyolojik yararlar sa?l?yor. Fel? riskinin azalmas?ndan tutun da etkili bir ?ekilde kalp ve damar ?al??mas?na kadar b?y?k yararlar? bulunmu? olan cinsel yak?nl?k ayn? zamanda uyku i?in birebir bir y?ntem olmaktad?r. ??nk? bilim adamlar?n?n yapm?? olduklar? ara?t?rmalara g?re cinsel ili?ki s?ras?nda endorfin salg?s? salg?lanmaktad?r. Bu salg? v?cudun do?al morfini olarak nitelendirilmektedir. Salg?n?n v?cut i?in yararlar? vard?r ??nk? bu salg? v?cudu rahatlatmakta ve ili?kiden sonra ki?inin uyumas?na yarar sa?lamaktad?r. ?nsanlar etkili birer uyku ald?ktan sonra g?ne daha iyi bir ?ekilde ba?layacak ve bunun neticesinde de mutlu ve verimli bir g?n ge?irecektir. Cinselli?i bu t?r faydalar?n? bilerek ya?amak sizleri e?inize daha da ba?l? tutacak ve bunun neticesinde etkili bir ?ekilde mutlu olarak ya?abileceksiniz. Bu gibi yararlar? g?z ?n?nde tutmayarak bu i?i sadece bir y?k?ml?l?k olarak g?ren kad?nlar e?lerini tatmin edemeyecekleri gibi aralar?nda so?uklu?un meydana gelmesinde de rol oynayacaklard?r. E?er sizler de cinsel yak?nl???n v?cut i?in yararlar?n? ??renmek istiyor ve cinsel sa?l?k hakk?nda kafan?zda mevcut olan sorular? cevaplamay? arzu ediyor iseniz hemen sitemizi inceleyerek ??renmeye ba?lay?n.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-28 - adult filimler

Pek ?ok insan?n hayat?nda alocinsel.com aloerotikmarket.com ?st planlarda yer almakta olan cinsel birle?me; kendisiyle birlikte gelen hazz?n yan?nda v?cut i?in daha pek ?ok etkiyi de ta??maktad?r. Cinsel birle?me; pek ?ok kad?n ve erke?e bil hayli biyolojiksel ve ruhsal manada yararlar getirmektedir. Kalp ve damar sa?l??? a??s?ndan getirmi? oldu?u yararlardan tutun da v?cudun daha farkl? alanlar?na gelmekte olan yararlara kadar cinsel birle?me faydalar ta??maktad?r. Bu ba?lamda ?imdi sizlere cinsel sa?l?k hakk?nda daha g?zel bir ?ekilde bilgi edinebilmeniz amac? ile bir tak?m yararlardan s?z edece?iz. Cinsel birle?menin insan v?cudunda getirmi? oldu?u b?y?k yararlardan bir tanesi kad?n ve erkeklerde fel? riskini azaltmas?d?r. ??nk? cinsel birle?mede enerji harcanmakta ve ?zellikle de orgazm olay?nda damarlar etkili bir ?ekilde ?al??maktad?r. Bu noktada cinsellik ?ok b?y?k bir ?neme sahip olmaktad?r. Bu ba?lamda e?er sizler de v?cudunuzu g?zel bir ?ekilde toparlamay? arzu ediyor iseniz e?iniz ile cinsel ili?kiye girebilir ve bunun neticesinde kalp ve damarlar?n?z i?in etkili bir y?ntem se?mi? olursunuz. Zaten bu konuda bilim insanlar? haftada en az 1 defa ki?inin e?i ile cinsel ili?kiye girmesinin v?cut i?in yararl? oldu?unu dile getirmektedirler. Bu konuya dair olarak fel? ya?ama riskinizin de azald???n?n fark?nda olursan?z cinsel birle?menizi daha da bir bilin?li olarak ger?ekle?tirebilirsiniz. Detayl? bir ?ekilde konu hakk?nda bilgi sahibi olmak i?in sitemizi inceleyebilirsiz.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-28 - porno seyret

Cinsellik hayat?n ?nemli aloseksmarket.com alosexmarket.com k?s?mlar?ndan biridir. Cinsel ya?am g?zel bir ?ekilde d?zenlendi?i takdirde v?cut i?in pek ?ok yararlar? bulunmaktad?r. Kad?n ve erkekler orgazm olduklar? takdirde v?cutlar?nda bir tak?m pozitif biyolojik de?i?meler meydana gelir. ?imdi cinsel yak?nl???n v?cut i?in bir tak?m yararlar?ndan s?z edelim. Cinsel birle?me enerji harcanarak yap?lmakta oldu?u i?in v?cut ?zerinde yakla??k olarak 200 ila 250 kalori yakmaktad?r. Bu ?ekilde kilo verme f?rsat?n? elde edebilir ve rahat bir ?ekilde kilo vermek i?in bu y?ntemi de e?iniz ile kullanabilirsiniz. Cinsel birle?menin kalp ve damar sa?l??? i?in de epeyi olumlu etkileri bulunmaktad?r. Bu etkilere misal olmas? bak?m?ndan yap?lan bir ara?t?rmadan s?z edece?iz. Bir grup bilim adam?n?n yapm?? oldu?u ara?t?rmada 1000 erkek incelenmi?tir. Haftada 2 ya da 3 defa cinsel ili?kiye giren erkeklerde di?er erkeklere g?re kalp krizine yakalanma riski daha da az g?r?lm??t?r. Bu ve bunun gibi daha pek ?ok faydas? bulunan konular? ??renmeniz cinselli?i daha aktif bir ?ekilde ya?aman?z noktas?nda sizlere yararl? olacakt?r. Bundan ?t?r? olarak cinselli?in daha ?ok yararlar?n? ??renmeniz bu i?i daha istekli bir ?ekilde yapman?z noktas?nda sizlere yarar sa?lar. Bu noktada sizler de rahat bir ?ekilde konu hakk?nda bilgi sahibi olabilirsiniz. Cinselli?in v?cut ?zerindeki yararlar?n? daha etkin bir ?ekilde ??renmeyi arzu ediyor iseniz hi? durmay?n ve hemen web adresimizi inceleyerek konulara eri?in.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-28 - geciktirici krem

Erkek cinsel organ? di?er v?cut altin.biz eliterotikurunler.com organlar? gibi ?ok hassas bir ?ekilde yarat?lm??t?r. Bu hassasl?ktan ?t?r? olarak baz? d?? etkilerde penis zarar g?rebilmektedir. Misal olarak bizler penis k?r?lmas?ndan s?z edece?iz. Penis k?r?lmas? baz? d?? sebeplerden ?t?r? olarak meydana gelebilir. Bu sebeplere misal olarak ereksiyon halindeki penisin yanl?? bir ?ekilde burkulmas?, cinsel ili?kide ani hareketler gibi durumlar misal olarak verilebilir. Peki, penis k?r?lmas?nda ne olur diye soru sorar iseniz ?u cevab? verebiliriz: Penis k?r?lmas?nda peniste a?r?, ?i?kinlik meydana gelmektedir. T?m d?nya ?zerinde y?lda on binlerce insan bu problemi ya?ayabilmektedir. Almanya???da y?lda 600 ki?iye yak?n erke?in bu problemden ?t?r? hastanelere ba?vurduklar? dile getirilmektedir. Ayn? durum ?lkemizde de mevcut durumdad?r. Bu ba?lamda bu problemi e?er sizler de ya??yor iseniz hi? problem yapmamal? ve cinsel sa?l?k hayat?n?z i?in hemen hastaneye ba?vurmal?s?n?z. Aksi takdirde ?ok b?y?k sorunlar? ileride ya?ayabilirsiniz. Bu sorunlara misal olarak iktidars?zl??? verebiliriz. ?ktidars?z art?k erkek cinsel organ?n?n cinsel yak?nl??a haz?r olmamas? durumudur. Bu ba?lamda k?r?lmadan sonra muhakkak bir hastaneye ba?vurmal?n?z. Duruma g?re hekimler ya ameliyata ya da bandaja karar vermektedirler. Bu ba?lamda e?er sizler de bu hastal??a sahip iseniz hemen hekime ba?vurmak durumundas?n?z. Bu ve bunun gibi pek ?ok konuya dair ?nemli bilgilere web adresimiz arac?l??? ile ula?abilirsiniz. Cinsel bir bilin? elde etmek i?in bizi takip edin.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-28 - geciktirici krem

Cinsel ya?amda hijyen yani temizlik erkekpartnerler.com erotikarkadas.com ?ok ?nemlidir. Sa?l??a uygun bir ?ekilde ger?ekle?tirilmeyen her t?rl? yak?nl?k sonra ba? a?r?tabilir. Misal olmas? bak?m?ndan kad?nlarda bazen meydana gelebilmekte olan Vajinal ak?nt?lardan s?z edebiliriz. Vajinal ak?nt?lar sizler de biliyorsunuz ki pek ?ok kad?nda meydana gelebilmektedir. Bunun mantar gibi sebepleri bulunmaktad?r. Bunun tedavi y?ntemleri ba?ar?l? bir ?ekilde sonu? verdirebilmesine kar??n hastal?k ge?ene kadar dikkat edilmesi gereken bir tak?m hususlar bulunmaktad?r. Bu hususlardan bir tanesi de ki?inin e?i ile ili?kide kondomsuz ili?ki kurmamas?d?r. Kondomsuz ?ekilde ili?kiye girilmesi bir tak?m vir?s ve bakterilerin erkek cinsel organ?na bula?mas? anlam?na da gelmektedir. ??nk? erkek cinsel organ?nda da d??ar?ya a??k olan b?lge oldu?undan ?t?r?d?r ki penise vir?s ve bakteriler bula?abilmektedir. Ayn? durum erkeklerde de meydana gelebilmektedir. Erkekler de bu hususta dikkatli olmal? ve bir cinsel hastal?k ta??d?klar? halde bir kad?nla ili?kiye girmemelidirler. Aksi halde bu durum ili?kiye girilen ki?iye de bula?abilir ve bunun neticesinde ?ok ciddi sa?l?k problemleri hatta ?l?m hadisesi dahi meydana gelebilir. H?V vir?slerinde bu durumun g?r?ld???ne sizler de ?ahit olabilirsiniz. Bu ba?lamda dikkatli bir ?ekilde sadece sizinle birlikte olan ve siz de sadece onunla yak?nl?k kurdu?unuz biriyle yani e?iniz ile birlikte bu yak?nl??? kurmal?s?n?z. Aksi durumda k?t? bir etki olarak bu durumun getirebilece?i sonu?lara da katlanm?? durumunda kalacaks?n?z.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

bayan seks cd
Porn